Cisem - Center for incestramte & seksuelt misbrugte


Vedtægter


Vedtægter for Cisem

Center for incestramte & seksuelt misbrugte

(Korrigeret 30. marts 2011)

 

§1. Navn og hjemsted  

Cisem, Center for incestramte & seksuelt misbrugte,

Galstersgade 3, 1 tv 9400 Nørresundby.

 

§2. Formål

Cisems formål er at yde støtte, rådgivning og terapi til mennesker, der er seksuelt misbrugte eller krænkede i form af incest, voldtægt og andet.

Støtten kan gives i form af samvær med ligestillede, støttende samtaler og konkret vejledning, samt formidling af kontakt til allerede eksisterende hjælpemuligheder, både offentlige og private.

Foreningens målgruppe er primært unge og voksne kvinder og mænd.

Et andet formål er at oplyse offentligheden, bl.a. via foredrag og pressemeddelelser om symptomer på og konsekvenser af seksuelt misbrug og seksuelle overgreb samt om behandlingsmuligheder for de mennesker, der har været udsat herfor.

 

§3. Medlemmer

Enhver, som vil støtte foreningen og dens formål, kan blive medlem af Cisem, dog ikke de personer, overgrebene stammer fra.

Aktivt medlemskab opnås af deaktive i Cisem.

Støttemedlemskab opnås af enhver, der gerne vil støtte foreningen og dens formål - herunder også firmaer og andre foreninger..

Både aktiv- og støttemedlemmer, der har været medlem af Cisem i mindst 3 måneder, har stemmeret til generalforsamlingen.

 

Kontingent betales hvert år den 1. oktober og nye medlemmer opkræves løbende. Girokort udsendes først i september. 1. rykker udsendes 15. oktober. 2. rykker udsendes 15. november. Hvis der ikke er sket en indbetaling efter udløbet af 2. rykkers tidsfrist, betragtes medlemmet som udmeldt af foreningen.

 

Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningens formål eller på anden måde er en trussel mod foreningen eller dens brugere. Dog kan generalforsamlingen omgøre beslutningen ved en ekstraordinær generalforsamling, der skal være indkaldt til senest 1 måned efter bestyrelsens skriftlige eksklusion.

 

§4. Generalforsamlingen

Foreningens øverste myndighed er genralforsamlingen, der afholdes hvert år inden 1. april. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 3 ugers varsel og må gerne indkaldes pr. email.

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

I Cisem kan der ikk stemmes ved fuldmagt.

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 

1.  Valg af dirigent

2.  Valg af referent

3.  Valg af 2 stemmetællere

4.  Formandens beretning

5.  Kassererens regnskabsaflæggelse

6.  Behandling af og afstemning om indkomne forslag

7.  Valg af formand eller kasserer

8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

9.  Valg af suppleant

10. Valg af revisor

11. Valg af revisorsuppleant

12.  Eventuelt

 

Valg til bestyrelsen foretages ved skriftlig afstemning og kan afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Vedtagelse af indkomne forslag afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer kan vedtages med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte.

Alle vedtægtsafstemninger ska gøres skriftligt, såfremt 1 medlem ønsker dette.

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen på dennes initiativ eller, hvis mindst 1/3 af Cisem`s medlemmer fremsender skriftligt ønske herom til bestyrelsen.

Bestyrelsen er herefter forpligtet til i løbet af 14 dage - med skriftlig begrundelse - at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling eller efter samme regler som ved den ordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære forsamling har samme myndighed som den ordinære.

 

 

§5. Bestyrelsen og dens arbejde

Til bestyrelsen kan vælges ethvert medlem af Cisem, som frivilligt og økonomisk neutralt stiller sig til rådighed med en arbejdsindsats.

Cisem tegnes til daglig af bestyrelsen, hvis medlemmer er ansvarlige for driften i forhold til formålsparagraffen og står til ansvar over for generalforsamlingen. Dog hæfter        bestyrelsesmedlemmerne ikke personligt for foreningens gæld.

Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og højest 5 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode ad gangen. Valgene foregår således, at formand og min. 1 bestyrelsesmedlem vælges i år med lige endetal og kasserer samt eventuelt 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i år med ulige endetal.

Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder efter behov.

Bestyrelsen er forpligtet til at føre protokol over dens beslutninger.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer - herunder formand eller kasserer - er tilstede.

Såfremt der er stemmelighed ved en afstemning i bestyrelsen, er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte udvalg og projektgrupper.

Hvis muligt vælges en suppleant.

Suppleanter holdes ajour med bestyrelsesarbejdet via bestyrelsesreferater og har mulighed for at overvære bestyrelsesmøder, som ikke omhandler personspørgsmål.

 

§6. Regnskab og økonomi

Cisems midler sikres gennem kontingent, gaver samt fondstøtte.

Cisems regnskab følger kalenderåret og kassereren forelægger sidste års regnskab på bestyrelsesmødet i marts inden forelæggelsen på generalforsamlingen.

Herudover holdes bestyrelsen løbende ajour.

Ansvaret for Cisem`s økonomiske drift varetages af bestyrelsen.

Udbetaling i forhold til godkendt bilag kan udføres af såvel kasserer som formand, dog skal større udskrivninger, som hvert år defineres af bestyrelsen, udføres af kasserer og formand i fællesskab.

Foreningens almindelige bankkontonumre er kun tilgængelige for formand og kasserer samt relevante, offentlige myndigheder.

 

§7. Opløsning

Til gyldig beslutning om opløsning af Cisem kræves vedtagelse med mindst 2/3 af de afgivne stemmer på en ekstraordinær generalforsamling.

Opløsningen af Cisem skal fremgå af dagsordenen.

Ved opløsning af Cisem skal eventuel formue samt ejendele tilfalde beslægtede foreninger i Danmark, hvis formål ligger tæt op ad Cisem`s eget formål.

Overdragelsen af Cisem`s formue er en generalforsamlingsbeslutning.


Læs mere om:


A-Z indeks - Print version - Sitemap